Łączymy Pokolenia – rozwój usług wsparcia osób wykluczonych poprzez podniesienie standardu i zakresu pomocy świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych i ubogich

Przetarg

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) w postępowaniu Nr PC/B/1/2022

Zamawiający:
Fundacja POMOST z siedzibą w Kielcach
Siedziba: Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce.
Biuro Zamawiającego: ul. Czerwonego Krzyża 3, Kielce
Tel. 413463306, e-mail: biuro@fundacjapomost.pl

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „budowa budynku szkoleniowego z zapleczem i pomieszczeniami mieszkalnymi w miejscu przeznaczonych do rozbiórki budynków.”

Termin składania ofert:
Oferty należy składać do 23.12.2022 r. do godziny 1000 – adres ul. Plac NMP 1, 25-010 Kielce (I piętro ) osobiście albo listem poleconym (liczy się data doręczenia do Zamawiającego).

Oferent jest obowiązany przedłożyć ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami przetargu stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Biurze Zamawiającego w Kielcach. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o w/w zadaniu jest Urszula Miksiewicz.

Oferty zostaną otwarte w dniu 23.12.2022 r. o godz. 1100. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Zamawiającego – ul. Czerwonego Krzyża 3, Kielce. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
– cena – 90%
– gwarancja 10%

Dokumenty do pobrania: