Statut / Misja

STATUT „FUNDACJI POMOST”

Tekst jednolity

 

Postanowienia ogólne

§1

1. „Fundacja Pomost” zwana dalej Fundacją została ustanowiona dnia 7 września 2005 roku na mocy aktu notarialnego nr repertorium A 4271/2005.

2. Fundacja działa na podstawie:

– Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

– Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.. 203- j.t., ze zm.)

– Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1991r. (Dz. U. z 2000. Nr 54, poz. 654- j.t., ze zm.)

 

§2

1. Fundacja ma siedzibę w Kielcach na, a terenem jej działania jest terytorium Polski.

2. Fundacja ma prawo powoływania podległych jej jednostek w kraju.

 

§3

1. Ustawowy nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Polityki Społecznej.

2. Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje

 

Cele i działania

§4

1. Organizowanie zatrudnienia socjalnego dla osób wykluczonych społecznie.

2. Wspieranie działalności charytatywnej realizowanej przez jednostki Kościoła Katolickiego i inne organizacje pozarządowe.

3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

4.Podnoszenie kwalifikacji personelu placówek charytatywnych i innych

5. Rozwój zasobów ludzkich poprzez różnorakie szkolenia.

6. Opracowywanie projektów pomocowych dla innych organizacji.

7. Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych marginalizacją.

8. Wspieranie budownictwa mieszkalnego.

9. Prowadzenie działalności charytatywnej.

10.Pomoc osobom bezdomnym.

11.Udzielanie porad i konsultacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

§5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Udzielanie dotacji lub wykonywanie usług na rzecz innych placówek.

2. Świadczenie pomocy, w tym pośrednictwo w sprzedaży usług i pozyskiwania funduszy na działalność charytatywną.

3. Organizowanie kolonii, obozów, wycieczek i imprez o charakterze kulturalnym, wypoczynkowym, wychowawczym i turystycznym.

4. Prowadzenie ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów oraz biur podróży i informacji turystycznej.

5. Prowadzenie szkoleń, konferencji i kursów kwalifikacyjnych oraz seminariów.

6. Prowadzenie placówek usługowych i handlowych, w tym brygady remontowej, dających zatrudnienie osobom zagrożonym marginalizacją.

7. Prowadzenie klubów integracji społecznej, świetlic środowiskowych i stołówek.

8.Prowadzenie placówek wspomagających bezrobotnych oraz wspieranie budownictwa socjalnego (społecznego).

9. Tworzenie i administrowanie mieszkań chronionych i socjalnych..

 

Majątek i dochody

§6

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 5 000,00zł, który stanowi fundusz założycielski fundacji.

 

§6a

Fundacja jest podmiotem prowadzącym samodzielną działalność niezależną od

 

§7

Dochodami fundacji są:

1) odsetki od kapitału założycielskiego,

2) środki pieniężne i rzeczowe z darowizn, ofiar, spadków, zapisów otrzymanych od osób prawnych i fizycznych,

3) dotacje od instytucji państwowych i inne środki publiczne

4) dochody z działalności gospodarczej,

6) środki za zbiórek i imprez publicznych.

 

§8

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej statutowego celu,

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób

 

§9

Ograniczenia wymienione w §8 dotyczą w szczególny sposób członków Rady

 

Władze fundacji

§10

1. Władzę w Fundacji sprawuje Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

 

§11

1. Naczelną władzą Fundacji jest Rada Fundacji.

2.W skład Rady Fundacji wchodzi 5 -11 osób powołanych przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Kieleckiej.

3.Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje Biskup Ordynariusz Diecezji

4. Decyzje Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równowagi rozstrzyga głos Przewodniczącego.

 

§12

1. Rada Fundacji zbiera się 2 lub 3 razy w roku, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

2. Do zadań Rady Fundacji należy:

– wybór Dyrektora;

– nadzór nad bieżącą pracą zarządu;

– ustalanie planu działań Fundacji;

– ustalanie wydatków i zatwierdzenie bilansu rocznego;

– decyzja o zbywaniu i nabywaniu nieruchomości;

– powoływanie jednostek prowadzących działalność gospodarczą i zatwierdzanie ich regulaminów

– zatwierdzanie regulaminu pracy zarządu i innych wewnętrznych aktów

3. Zgodę na czynności w zakresie przekraczającym zwykły zarząd majątkiem Fundacji wyraża Rada Fundacji.

 

§13

1. Na czele Zarządu stoi Dyrektor powoływany przez Radę Fundacji.

2. Pozostałych członków Zarządu Fundacji powołuje Przewodniczący Rady Fundacji na wniosek Dyrektora.

3.Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swe funkcje społecznie lub

4. W skład Zarządu wchodzi 2 ÷ 3 członków, w tym Dyrektor i jego Zastępca.

 

§14

1. Do zadań Zarządu Fundacji należy:

– kierowanie bieżącą działalnością Fundacji poprzez realizacje celów

– reprezentacja Fundacji na zewnątrz (minimum 2 członków, z których jeden musi być Dyrektorem lub wyznaczonym przez niego zastępcą);

– zarząd zwykły majątkiem fundacji;

– opracowanie regulaminu określającego zasady działalności Zarządu Fundacji;

– opracowywania do zatwierdzenia przez Radę Fundacji projektów rozwoju działalności Fundacji;

– przedstawienie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania ze swej działalności do dnia 30 kwietnia następnego roku.

 

§15

1. Zarząd Fundacji jest zobowiązany do:

– przestrzegania celów Fundacji i realizowania uchwał Rady Fundacji;

– używania środków Fundacji wyłącznie do celów statutowych.

 

Działalność gospodarcza

§16

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji i realizowania uchwał Rady Fundacji.

2. Na rozpoczęcie działalności gospodarczej Fundator przeznacza kwotę w wysokości

 

§17

Szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin placówki prowadzącej działalność gospodarczą przygotowany przez Zarząd Fundacji i zatwierdzany przez Radę Fundacji.

 

§17a

Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację może być w

1. Działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z

2. Działalność agentów turystycznych – 79.11.A

3. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane –

4. Zakładanie stolarki budowlanej – 43.32.Z

5. Malowanie i szklenie – 43.34.Z

6. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian – 43.33.Z

7. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.39.Z

8. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z

9. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z

10.Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania –

11.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi –

12.Realizacja projektów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 41.10.Z

13.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 41.20.Z

14.Dystrybucja energii elektrycznej – 35.13.Z

15.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z

16.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z

17.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z

 

§18

Uchwałę o zmianie statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji z zachowaniem formy przewidzianej w ustawie o fundacjach.

 

§19

1. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji, z zachowaniem postanowień ustawy o fundacjach.

2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

3.Przy likwidacji Fundacji o przeznaczeniu majątku, po wcześniejszym zabezpieczeniu spłacenia zobowiązań, decyduje Rada Fundacji większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady.

 

§20

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Kielce, 4 czerwca 2012 r. Za Radę Fundacji

Ks. Stanisław Słowik

Przewodniczący