Przetarg – Dostawę wyposażenia (mebli, sprzętu i urządzeń) kuchni i stołówki

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 701-705
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.
w postępowaniu Nr 1/2012

„Fundacja Pomost” ogłasza przetarg cywilny na:

Dostawę wyposażenia (mebli, sprzętu i urządzeń) kuchni i stołówki dla Ośrodka Charytatywnego w Kaczynie w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności „Fundacji Pomost” poprzez dywersyfikację usług na terenie Ośrodka w Kaczynie”, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 – Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dokumentację przetargową można pobrać w Biurze Organizatora w Kielcach, ul. Czerwonego Krzyża 3, w wersji papierowej lub elektronicznej.

Dokumenty do pobrania:

Oferty należy składać do 15.07.2013 r. do godziny 10:00 w Biurze Organizatora – adres: ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce osobiście albo listem poleconym (liczy się data doręczenia do Organizatora).

W związku z dodatkowym zapytaniem, dotyczącym przetargu na dostawę  urządzeń gastronomicznych wyposażenia kuchni i stołówki do ośrodka w Kaczynie informujemy:

– w pozycji 13 zamawiający dopuszcza krajalnicę o  podobnych parametrach jak wskazane w opisie, wymiary stołu mogą być inne +/- 10%

– w poz. 17 zamawiający dopuszcza szafę chłodniczą o wymiarach 680 x 810 x 2010 o podobnych parametrach jak wskazane w opisie

– w poz. 3 dotyczącej pieca, zamawiający nie dopuszcza zmian ze względu na konieczność precyzyjnego dopasowania wymiarów do warunków lokalowych i technicznych.

 

INFORMACJA O WYNIKACH

Organizator informuje, iż w postępowaniu na dostawę wyposażenia
(mebli, sprzętu i urządzeń) kuchni i stołówki dla Ośrodka Charytatywnego w Kaczynie
w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności „Fundacji Pomost” poprzez dywersyfikację usług na terenie Ośrodka w Kaczynie”,
prowadzonym w trybie przetargu cywilnego (art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny):

Na zadanie 1 – ofertą najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:
„RESTAURATOR SERWIS” Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz, ul. Hauke Bossaka 11, 25-217 Kielce za cenę: 133.310,76 zł brutto.
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę była jedną z sześciu złożonych ofert, z których trzy podlegały odrzuceniu. Treść oferty odpowiadała treści SIWZ, w związku z tym nie podlegała odrzuceniu. Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, dzięki czemu nie został wykluczony. Po dokonaniu oceny wszystkich złożonych ofert, złożona przez w/w Wykonawcę oferta okazała się najtańszą ofertą niepodlegającą odrzuceniu.

2. Na zadanie 2 – przetarg został zamknięty bez wybrania żadnej z ofert i jego unieważnieniem, ponieważ różnica w zaoferowanych przez wykonawców cenach była bardzo istotna (cena oferty najtańszej: 128.399,70 zł, cena oferty najdroższej: 291.370,00 zł), co sugeruje, nie zrozumienie oczekiwań Zamawiającego, być może część wykonawców zaproponowało sprzęt o innych parametrach lub jakości niż wymagane przez Zamawiającego. Nie dało się tego ocenić na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów, załączonych do ofert, dlatego postępowanie w tym zakresie zostanie powtórzone.