Daleszyckie Złote Wagi rozdane

Złote Wagi to honorowe nagrody przyznawane od kilku lat przez Miasto i Gminę Daleszyce za inspirowanie i promowanie osiągnięć w dziedzinie przedsiębiorczości oraz twórczości artystycznej, a także upowszechnianie i ochronę kultury.

560c5b746d65e_p

Człowiekiem Roku został ksiądz Bogusław Bochenek, proboszcz parafii Kaczyn. Doceniono wysiłek księdza na rzecz budowy plebanii w Kaczynie i rozbudowy tamtejszego ośrodka pomocy Caritas.

Czytaj więcej na stronie Echa Dnia

ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI „FUNDACJI POMOST”

Informujemy, iż w rezultacie zakończenia realizacji proj: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI „FUNDACJI POMOST” POPRZEZ DYWERSYFIKACJĘ USŁUG NA TERENIE OŚRODKA W KACZYNIE uruchomiliśmy następujące usługi:

  1. Całoroczna obsługa hotelowa  turystów  oraz zorganizowanych grup wycieczkowo-kolonijnych do 140 osób w 5 murowanych domkach campingowych oraz pokojach o podwyższonym standardzie w budynku głównym.
  2. Usługi cateringowe.
  3. Organizacja imprez okolicznościowych do 100 osób z możliwością noclegu.

Załącznik PDF: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI FUNDACJI POMOST

loga_eu

 

 

„Powrót do korzeni” – obóz kolonijny dla Polonii z nauką języka polskiego.

Na zaproszenie Fundacji Pomost grupa 120 dzieci (100 dzieci polonijnych i 20 dzieci polskich) z Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej z Białorusi wypoczywa w Ośrodku Kolonijnym w Kaczynie k. Kielc. W ramach projektu „Powrót do korzeni” – obóz kolonijny dla Polonii z nauką języka polskiego, dofinansowanego w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”

kaczynW trakcie 14-to dniowego turnusu organizowane są wycieczki w Góry Świętokrzyskie, do Parku Jurajskiego w Bałtowie, do Kielc, Świętego Krzyża, Krakowa i Wieliczki, a także wyjścia na basen w Morawicy oraz w Krakowie, ogniska, spacery, zajęcia kulturalno-oświatowe i wiele innych atrakcji. Funkcję integracyjną i poznawczą pełnią też warsztaty hobbystyczne, zabawy integracyjne, ogniska, zajęcia sportowe, zajęcia z kreatywności, pogodne wieczorki.

Ważnym elementem programu są zajęcia edukacyjne z języka polskiego, z historii, kultury i tradycji Polski oraz formacja duchowa. Uczestnicy polonijni mają możliwość poznania rówieśników z Polski, którzy również odpoczywają w Ośrodku w Kaczynie.

Dzieci odjeżdżając do domu otrzymują różne upominki i nagrody. Zgodnie potwierdzają, że pobyt w Kaczynie będzie dla nich inspiracją do odkrywania własnych korzeni i zawsze chętnie wracać będą do Polski, a szczególnie na świętokrzyską ziemię.

mszProjekt realizowany jest we współpracy z Fundacja Pomost, Caritas Kielecka i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

Przetarg – Meble i wyposażenie kuchni

FUNDACJA POMOST zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr PC/D/2/2013 na dostawę mebli dla Ośrodka Charytatywnego w Kaczynie w ramach projektu: „Zwiększenie konkurencyjności „Fundacji Pomost” poprzez dywersyfikację usług na terenie Ośrodka w Kaczynie”, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 – Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dokumentację przetargową można pobrać w Biurze Organizatora w Kielcach, ul. Czerwonego Krzyża 3, w wersji papierowej lub elektronicznej.

Dokumenty do pobrania:

Oferty należy składać do 20.08.2013 r. do godziny 10:00 w Biurze Organizatora – adres: ul. Czerwonego Krzyża 3, 25-353 Kielce osobiście albo listem poleconym (liczy się data doręczenia do Organizatora).

INFORMACJA O WYNIKACH

Organizator informuje, iż w postępowaniu na dostawę wyposażenia mebli dla Ośrodka Charytatywnego w Kaczynie w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności „Fundacji Pomost” poprzez dywersyfikację usług na terenie Ośrodka w Kaczynie”, prowadzonym w trybie przetargu cywilnego (art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez:

Producent Mebli Łazienkowych „Posłowski” Kinga Posłowska, Dyminy, ul.   Granice 27,   25-900 Kielce, za  cenę: 190 000,00 PLN brutto.

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę była jedną z czterech złożonych ofert, z których jedna – firmy:  STARPOL MEBLE, UL. Kołłątaja 100, 24-100 Puławy  –złożona w terminie w formie papierowej, cena brutto: 178 020,36 PLN, termin realizacji: 31.10.2013 r. podlegała odrzuceniu ze względu na brak formalny polegający na niezałączeniu kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w punkcie  2.2 zapytania ofertowego. Ponadto, spośród  dwóch załączonych przez firmę STARPOL MEBLE certyfikatów,  jeden wskazuje że oferent zaproponował asortyment niezgodny z wymaganiami Zamawiającego stawianymi dla przedmiotu zamówienia. Certyfikat wskazuje, że zaproponowane meble będą wykonane ze zwykłej płyty wiórowej, podczas gdy w warunkach zamówienia wielokrotnie podkreślano, że meble mają być wykonane z płyty laminowanej.

Treść oferty wybranej odpowiada treści SIWZ, w związku z tym nie podlegała odrzuceniu. Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, dzięki czemu nie został wykluczony. Po dokonaniu oceny wszystkich złożonych ofert, złożona przez w/w Wykonawcę oferta okazała się najtańszą ofertą niepodlegającą odrzuceniu.